تحویل کار نقاشی لباس برای جشن ۸ سالگی عصراطلاعات

تحویل کار نقاشی لباس برای جشن ۸ سالگی عصراطلاعات

کار نقاشی روی لباس آن هم لوگوی شرکت فنی مهندسی عصراطلاعات کار مهم دیگری بود که خدا رو شکر به بهترین شکل ممکن انجام و تحویل مهندس اسحاق زاده شد..